“Küresel İsyan Zamanında Müşterekler Siyaseti” – Forum Notları

FacebookTwitterGoogle+

Müştereklerimiz, 2013 yılında “Beraber Yürüyoruz: Ortaklaşan Toplumsal Mücadeleler” ana başlığı altında bir forum dizisi gerçekleştirmişti. 2013 yazında yaşanan ayaklanmadan ve ardından ortaya çıkan yeni oluşumlar, mekanlar ve siyaset yapma biçimlerinden sonra bu forumlara devam etme ihtiyacı kendini gösterdi ve Müştereklerimiz forumları “Beraber Kuruyoruz: Ortaklaşan Toplumsal Hareketler/Dayanışma Mekanları” ana başlığıyla yeniden başladı. İlk forum, “Küresel İsyan Zamanında Müşterekler Siyaseti”, 20 Aralık 2014’te MSGSÜ Video Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu yazıda, forumda tartışılanların kısa bir özeti sunulmaya çalışılacaktır.

Forum 1

Forumdaki tartışmanın ana ekseni, çağrı metninde de dile getirildiği üzere, müşterek bir siyaset zemininde “savunmadan kuruculuğa” geçmeye olanak tanıyacak stratejilerin inşa edilmesiydi. Toplumsal hareketlerin ortak mücadelesi olarak müşterekler siyasetinin, aritmetik bir toplamdan ibaret olmayan bileşenlerini kuvvetlendirerek çoğaltan, geometrik etkisi olan bir mücadele zemini olarak nasıl kurulabileceği ana sorulardan biriydi. Bir diğeri ise müşterek alanlara yönelik farklı mücadelelerde, kırda, üniversitede, kentte, emek alanında kurucu bir siyasetin nasıl üretilebileceğiydi.  Sürekli saldırı altında olmanın bir sonucu olarak hak savunma pozisyonuna çekilmek yerine yeni haklar tanımlama ve yaratma siyasetine nasıl geçilebileceği, mikro ve makro ikiliğine takılmadan kurucu bir siyasetin nasıl tahayyül edilebileceği sorularının yanında bu siyasetin öznesinin kim olduğu tartışılan konular arasındaydı.

Forumda en sık dile getirilen sorun, öznelerin yan yana gelebileceği alanların daralmasıydı. İş yerinde, kentte, üniversitede yan yana gelebileceğimiz, sosyalleşebileceğimiz mekanların daralması, dolayısıyla mücadeleyi inşa edecek bireylerin temas olanaklarının azalmış olması yapılan tespitlerden biriydi. Ek olarak, farklı mücadeleler arasındaki ağı güçlendirecek iletişim zeminlerinin kurulmasına yönelik bir ihtiyaç da dile getirildi. Bu bağlamda ortak ve sanal iletişim platformlarının, forumların, dirsek temasında bulunan gruplar arasında iletişimi arttırmak amacıyla kullanılmasına yönelik öneriler şekillendi. Forumda dile getirilen bir diğer ihtiyaç ise farklı mücadele alanları gibi görünen ama aslında çok fazla ortak keseni olan mücadele zeminlerinin müşterekliğine daha fazla vurgu yapılmasıydı. Ortak eksenlerin vurgulanmasıyla birlikte, kendi kaderini tayin etme pratiğinde yaşanan kolektif gerilemenin aşılabileceği belirtildi. Bu noktada açığa çıkan bir diğer soru ise, esas amacın mevcut muhalefet odaklarını bir araya getirmek mi yoksa yeni muhalefet alanları yaratmak mı olacağıydı.

Forumun özellikle ikinci bölümünde, üniversitelere dair sorunlar ve mücadeleler tartışma konusu oldu. Forumda farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin varlığıyla birlikte, üniversitelerde alışıldık siyaset biçimlerinden farklılaşan siyaset arayışları gündeme geldi. Özellikle Gezi sonrasında özörgütlenme ve forum biçimiyle bir siyaset pratiği ortaya koymaya çalışan üniversiteliler bu oluşumları güçlendirmek, aralarında iletişim ve dayanışma ağları kurmak yönünde bir ihtiyaç tespit ettiler. Bu noktada üniversiteliler, forumun hemen sonrasında bir araya gelerek bu ihtiyacı somut bir edime dönüştürmek yönünde ilk adımı da atmış oldular.

İlk forumun neticesinde, devam eden buluşmalarda ele alınmak üzere belli tartışma eksenlerinin ve somut önerilerin şekillendiği söylenebilir. Yan yana gelme ve sosyalleşme olanağını arttıracak, soyut ya da somut dayanışma mekanlarının inşa edilmesine yönelik ihtiyaç ve bu mekanlardan beklentilerimiz öne çıkan başlıklardan ilki. İlk forumda ortaya çıkan bir başka ihtiyaç ise, farklı mücadeleler arasında deneyim paylaşımını ve dayanışmayı esas alan bir müşterekleştirme pratiğinin, siyasi stratejilerin tartışılabileceği bir zemin yaratılmasıydı. Bu noktada devam eden forumlarda bu tartışmanın derinleştirilmesi ve stratejilerin çeşitlenmesi hedefi olduğu söylenebilir. Son olarak, üniversitelerdeki oluşumların kendi deneyimleri üzerine daha detaylı bir tartışma örgütleme ihtiyacı üzerinden bir üniversiteler forumunun organize edilmesi gündeme geldi. Bu konuda da foruma katılan üniversiteliler, böyle bir forumun organizasyonu amacıyla bir araya gelmeye devam edecek.

Forum dizisinin ikinci ayağı olan “Beyaz Yakalılar DÜNYADA MEKAN Arıyor” buluşmasında, devreden tartışma başlıkları, ikinci forumun başlığına özgü diğer tartışmalarla eklemlenerek ele alınacak. Forum, 11 Ocak 2014 Pazar günü saat 14:00’da MSGSÜ Video Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.